Samar­be­jdet med Mette

Mette Nør­re­gaard | Peter Christoffersen

Der er et intere­sant spænd­ings­felt mellem det nat­u­ral­is­tiske og det abstrakte. Det finder vi inter­es­sant at arbe­jde med. Der bliver en kobling mellem den følelse og stemn­ing som et abstrakt motiv kan vække og så den nat­u­ral­is­tiske detalje i maleriet, som kunne være en for­tolkn­ing af det abstrakte motiv, eller lige­frem en ny stemn­ingsvækkende til­fø­jelse. Nyeste eksem­pel er her:

01duet21
Malerierne herover er resul­tater af samar­be­jdet fra 2014. Mine intense farver, møn­stre og kon­turer kom­plet­teres fint af min dat­ter Mette Nør­re­gaards detal­jerede og næsten foto­re­al­is­tiske detal­jer.


Eksem­plerne på siden her er fra føl­gende udstill­inger: Afrika 2011, Cari­bien 2012 og Kor­sika & Sar­dinien 2013. Klik på eksem­plerne, og se dem i stor udgave. Så kan du lægge mærke til hvor fint det nat­u­ral­is­tiske og abstrakte virker, når det side­s­tilles i samme maleri.

Du kan besøge Mette´s egen web­site og se hen­des malerier på www​.met​tenor​re​gaard​.dk

Peter Christof­fersen

Gal­leri 77
Sten­gade 77
3000 Helsingør

Tlf. +45 27 12 40 53

email(snabel-a)peterchristoffersen.dk

Du er altid velkom­men til at kon­takte os.


Her kan du se, hvor Gal­leri 77 er — set lidt fra oven…
Press­esek­tion — Downloads

Velkom­men her­til! Her kan du finde forskel­lige artik­ler, bragt om mine malerier, hjem og gallerier.

Under »Udstill­inger« kan du vælge et bestemt års udstill­ing, og dérun­der down­loade de plakater og invi­ta­tioner, som er gjort tilgængelige.

Du kan tilmelde dig nyheds­brevet her på siden, og på den måde sikre dig at få besked om kom­mende arrange­menter. Deru­dover er du altid velkom­men til at kon­takte mig enten pr. tele­fon, eller også kan du sende mig en mail.

Herun­der kan du down­loade artik­ler, bare klik på billederne.


Spis og Bo

Artikel fra Poli­tiken, Min Bolig, Romersk bad i Esrum, sep­tem­ber 2013


Artikel fra Living - Fiskerhushave

Artikel fra Jyl­land­sposten, »Liv­ing«, Strand­havens mange rum, sep­tem­ber 2013.


Artikel Liebhaverboligen

Artikel fra »Lieb­haver­boli­gen«, Kun­st­ner­hjem, okto­ber 2012.


Artikel Jyllandsposten

Artikel fra Jyl­land­sposten, »Liv­ing«, jan­uar 2008.


Artikel Mad og Bolig

Artikel fra »Mad og Bolig«, april 1993.

Cook­iepoli­tik

Vi sæt­ter kun­sten og glæ­den ved at formi­dle den i højsædet. Men alligevel må vi forholde os til nogle tekniske aspek­ter, som ikke er nær så inter­es­sante som de smukke farver på lærrederne…

Så her kom­mer det:

Ved at bruge dette web­site, accepterer du vores brug af cook­ies. Det eneste vi anven­der cook­ies til er følgende:

1) at få din nav­i­ga­tion på dette web­site til at fun­gere hur­tigt og smidigt

2) at forbedre din oplevelse af hvor­dan tekst og fotos vises på dette web­site, ved at web­st­edet automa­tisk ser ikke-​personfølsom sta­tis­tik, som fx hvor stor de besø­gen­des skærm er, om de tilgår web­sitet fra mobil, tablet eller com­puter, hvilke oplysninger på vores eget web­site de besø­gende er mest inter­esserede i osv.

(Sender du en mail via kon­tak­t­for­mu­la­ren på dette web­site, opl­yser du i sagens natur din emailadresse til os — men sender du os en helt almin­delig email på anden vis, opl­yser du jo også din emailadresse. Vi videre­giver under ingen omstændigheder nogen oplysninger, du betror os på email, til andre. Det kunne vi aldrig drømme om.)

Ven­ligst,
Peter Christof­fersen

Side 1 ud af 2